วันพุธที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

บทที่ 3 ซอฟต์แวร์ประยุกต์

บทที่ 3
ซอฟต์แวร์ประยุกต์
ซอฟต์แวร์ประยุกต์คือซอฟต์แวร์ที่เขียนขึ้นมาเพื่อการใช้งานเฉพาะด้านตามความต้องการของผู้ใช้ โดยสามารถแบ่งลักษณะของการใช้งานได้ 4 ประเภทคือ
1) การใช้งานด้านธุรกิจ
2) การใช้งานด้านกราฟิกและมัลติมีเดีย
3) การใช้งานส่วนตัว
4) การใช้งานเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร
ซอฟต์แวร์ประยุกต์สามารถหามาใช้งานได้หลายรูปแบบ คือ
- ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
- ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นใช้งานเฉพาะด้าน
- แชร์แวร์
- ฟรีแวร์
- ซอฟต์แวร์สาธารณะ
ประเภทการใช้งานซอฟต์แวร์ประยุกต์
1) ซอฟต์แวร์ประมวลคำสั่ง เป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์ใช้สำหรับการพิมพ์เอกสาร สามารถแก้ไข เพิ่ม แทรก ลบ และจัดรูปแบบเอกสารได้อย่างดีเช่น ไมโครซอฟต์เวิร์ด (Microsoft Word) โปรแกรมเอกสารข้อความ และ Kword
2) ซอฟต์แวร์ตารางทำงานหรือตารางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการคิดคำนวณที่ซับซ้อน ซอฟแวร์ตารางทำงานที่นิยมใช้ เช่น ไมโครซอฟต์เอกเซล
3) ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูล เช่น ไมโครซอฟต์เอกเซล
4) ซอฟต์แวร์นำเสนอ เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับนำเสนอข้อมูล การแสดงผลต้องสามรถดึงดูดความสนใจ เช่น Power Point
5) ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้เกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรม ออกแบบ และสถาปัตยกรรม
6) Desktop Publishing (DTP) เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับการจัดหน้าเอกสารและการพิมพ์
7) ซอฟต์แวร์สำหรับการตกแต่งรูปภาพ เป็นซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับการจัดการหรือตกแต่งรูปภาพ
8) CAI (Computer-Assisted Instuction) เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้เกี่ยวกับการศึกษาในการเพิ่มประสิทธิภาพการสอนและการรับรู้ของผู้เรียน
9) Web Page Authoring เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการสร้างหน้าเว็บ
10) ซอฟต์แวร์เกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูล เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นในระบบเครือข่าย

วันพุธที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2551

ฮาร์ดดิสก์ คือ อุปกรณ์ชนิดหนึ่งของคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่เก็บข้อมูลและจะเป็นตัวยืนในการเก็บข้อมูลต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดดิสก์มีลักษณะเป็นจานโลหะที่เคลือบด้วยสารแม่เหล็ก เมื่อทำงานจานโลหะจะหมุนอย่างรวดเร็ว ภายในฮาร์ดดิสก์ประกอบด้วยหัวอ่านจานแม่เหล็กชนิดแข็งและวงจรควบคุมการทำงานต่างๆ สำหรับควบคุมหัวอ่านและจานแม่เหล็กให้สัมพันธ์กัน